Regulamin sklepu internetowego
obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 roku

§ 1 Postanowienia ogólne

Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.azure.sklep.pl  jest prowadzony przez INDIGOgroup z siedzibą w Sieradzu, przy ulicy Kościelnej 44, NIP: 8271245947, REGON:730265360, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem ewidencyjnym: 013840/09.

Dane kontaktowe:
– adres pocztowy do korespondencji: INDIGOgroup, ul. Kościelna 44, 98-200 Sieradz
– adres poczty elektronicznej: biuro@indigogroup.pl, bok@azure.sklep.pl
– numery telefonów do Biura Obsługi Klienta: +48 609-801-612, +48 605-245-538,
– Biuro Obsługi Klienta czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
  1) INDIGOgroup – INDIGO Grzegorz siemiński z siedzibą w Sieradzu, przy ulicy Kościelnej 44, NIP: 8271245947, REGON:730265360, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem ewidencyjnym: 013840/09
  2) Sklep internetowy ? sklep internetowy prowadzony przez INDIGOgroup dostępny na stronie internetowej pod adresem www.azure.sklep.pl;
  3) Klient ? osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego;
  4) Konsument ? Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z INDIGOgroup niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego;
  5) Czas realizacji zamówienia ? liczba dni roboczych, w których INDIGOgroup skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar firmie kurierskiej w celu dostarczenia Klientowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;
  6) Dni robocze ? dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  7) Salon – sklep firmowy lub Punkt Odbioru Towaru prowadzony przez INDIGOgroup znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym oferowane są przez INDIGOgroup towary do bieżącej sprzedaży lub odbioru. Lista Salonów jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.azure.sklep.pl/kontakt;
  8) Zamówienie ? oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie w INDIGOgroup przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;
  9) Rezerwacja ? usługa rezerwacji towarów dokonywana przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego, które mogą zostać zakupione w wybranym przez Klienta sklepie firmowym prowadzonym przez INDIGOgroup, z wyłączeniem sklepu outletowego;
  10) Karta Podarunkowa AZURE –  bon towarowy na okaziciela w formie karty, wydany przez INDIGOgroup, uprawniający do zakupu towaru w Salonach lub w Sklepie internetowym do maksymalnej kwoty odpowiadającej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej AZURE.
  11) Serwis ? serwis internetowy administrowany przez INDIGOgroup dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.azure.sklep.pl
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów, zasady wykonywania tych umów, dokonywania za pośrednictwem Sklepu internetowego rezerwacji towarów znajdujących się w asortymencie INDIGOgroup oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 3. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.
 4. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego, składania zamówień lub dokonywania rezerwacji, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
  2) posiadanie przeglądarki internetowej:
  a) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
  b) Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
  c) Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
  d) Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
  e) Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;
  3) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
  4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, INDIGOgroup podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.
 6. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:
  1) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  2) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
  3) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
  4) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
  5) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

§ 2 Rejestracja i logowanie

 1. INDIGOgroup świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.azure.sklep.pl.
 2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.
 3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 4. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, składać zamówienia lub dokonywać rezerwacji bez rejestrowania Konta Klienta. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym ma jednak możliwość: dodawania produktów ?do ulubionych? i polecania ich znajomym, śledzenia historii zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia.
 5. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem www.azure.sklep.pl zakładki ?Logowanie/Rejestracja? lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia albo dokonywania rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień lub rezerwacji złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.
 7. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk ?Zarejestruj się?. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta  Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 8. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.
 9. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili,  bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie do INDIGOgroup za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@indigogroup.pl lub bok@azure.sklep.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy INDIGOgroup wskazany w § 1 punkt 1.1) Regulaminu, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
 10. INDIGOgroup może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:
  1) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,
  2) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
  3) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
  4) przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 11. INDIGOgroup może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.
 12. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.
 13. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego www.azure.sklep.pl.
 2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
 4. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego www.azure.sklep.pl skompletować zamówienie, wybrać obszar dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk ?Złóż zamówienie teraz?. Naciśnięcie na przycisk oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 5. Klient kompletuje zamówienie korzystając z ?Koszyka?. Przez naciśnięcie na przycisk ?+ Do koszyka? Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz wybiera rozmiar, jeśli towar jest oferowany w różnych rozmiarach, a następnie Klient wybiera obszar dostarczenia towaru, rodzaj dostawy i formę płatności. Po naciśnięciu na przycisku ?Dane do transakcji? wypełnia formularz zamówienia.
 6. W formularzu zamówienia należy wskazać:
  1) imię i nazwisko oraz adres Klienta,
  2) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;
  3) dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta.
 7. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego.
 8. Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej do wybranych krajów Unii Europejskiej. Lista krajów, do których dostarczany jest towar zamówiony w Sklepie internetowym dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce ?Dostawa? pod adresem: www.azure.sklep.pl/dostawa. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego www.azure.sklep.pl w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.
 9. W trakcie procedury składania zamówienia ? aż do momentu naciśnięcia na przycisk ?Potwierdzam zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty?, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, obszaru dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. W celu modyfikacji zamówienia w zakresie wyboru należy nacisnąć na przycisk ?Edytuj? widoczne na stronie Sklepu internetowego podczas procedury składania zamówienia.
 10. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu obszaru dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk ?Złóż zamówienie teraz?. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 11. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie INDIGOgroup oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.
 12. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez Sklep internetowy wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Sklepu internetowego z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a INDIGOgroup. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a w przypadku umowy o Kartę Podarunkową zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego dodatkowo regulaminu Karty Podarunkowej, pouczenia o odstąpieniu od umowy o Kartę podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy o Kartę Podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 13. Świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na towary oferowane przez INDIGOgroup za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez INDIGOgroup.
 14. Jeśli, po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka towarów, okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep internetowy niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości informując o tym Sklep internetowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@azure.sklep.pl lub biuro@indigogroup.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy INDIGOgroup wskazany w § 1 punkt 1.1) Regulaminu.
 15. W przypadku określonym w punkcie 14, gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, INDIGOgroup zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 16. Klient, który złożył zamówienie i wybrał płatność za pobraniem, ma prawo anulować zamówienie do momentu nadania przez INDIGOgroup przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@azure.sklep.pl lub biuro@indigogroup.pl lub telefonicznie pod numerami telefonów Biura Obsługi Klienta: +48 609-801-612, +48 605-245-538

§ 4 Ceny towarów

 1. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru, które zostały wskazane w § 6 niniejszego Regulaminu. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.
 3. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.
 4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w ?Koszyku? w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 5. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego obowiązują jedynie przy składaniu zamówień oraz dokonywaniu rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego. Dla towarów oferowanych do sprzedaży w Salonach obowiązują ceny towarów uwidocznione w Salonie.
 6. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia oraz rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

§ 5 Sposoby zapłaty ceny za zamówiony towar oraz opłat za dostarczenie zamówionego towaru

 1. W przypadku, gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia towaru:
  1) gotówką przy odbiorze zamówionego towaru ? Klient dokonuje zapłaty odbierając towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  2)  przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry) – płatność elektroniczną kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Dotpay, a także płatność Kartą Podarunkową poprzez wpisanie podczas finalizacji odpowiedniego kodu rabatowego.
 2. Klient może łączyć wskazane w punkcie 1 powyżej formy płatności w taki sposób, że ma możliwość zapłacić za część wartości zamówienia Kartą Podarunkową a za część kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej albo może zapłacić za część zamówienia Kartą Podarunkową a za część gotówką przy odbiorze zamówionego towaru. Klient nie może łączyć w inny niż wskazany sposób różnych form płatności.
 3. W przypadku, gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być  dostarczony na wskazany przez Klienta adres poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, do jednego z wybranych krajów Unii Europejskiej, których wykaz dostępny jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce ?Dostawa? pod adresem www.azure.sklep.pl/dostawa, Klient może dokonać zapłaty ceny oraz kosztów dostarczenia towaru przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry) ? płatnością elektroniczną kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24, a także Kartą Podarunkową. Klient może łączyć wskazane powyżej formy płatności i ma możliwość zapłacić za część wartości zamówienia Kartą Podarunkową a za część kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej. Klient nie może łączyć w inny niż wskazany sposób różnych form płatności.
 4. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu 24 godzin od otrzymania od Sklepu internetowego wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji, o której mowa w § 3 punkt 13 niniejszego Regulaminu.
 5. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność gotówką przy odbiorze zamówionego towaru, zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar.
 6. Operatorem płatności on-line oraz kart płatniczych są Przelewy24.pl, PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 7. Aktualne możliwe sposoby płatności elektronicznych określone są na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce Płatności
 8. Szczegółowe zasady korzystania z Karty Podarunkowej zostały określone w regulaminie Karty Podarunkowej dostępnym na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce ?Karty? pod adresem: www.azure.sklep.pl/regulamin-kart-podarunkowych.

§ 6 Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru

 1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego w sposób określony w § 3 niniejszego Regulaminu są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów Unii Europejskiej. Wykaz krajów, do których dostarczane są towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępny jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce ?Dostawa? pod adresem: www.azure.sklep.pl/dostawa.
 2. Jeśli towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02?274 Warszawa, lub Poczty Polskiej S.A., ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa.  Jeśli towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, do jednego z wybranych krajów Unii Europejskiej, towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie.
 3. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane w dni robocze.
 4. Dostarczenie towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia jest odpłatne na zasadach określonych poniżej.
 5. W przypadku, gdy zamówiony towar ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, koszty dostarczenia zamówionego towaru ponoszą:
  1) Klient – w przypadku, gdy łączna cena zamówionych towarów jest niższa niż 300 zł,
  2) INDIGOgroup ? w przypadku, gdy łączna cena zamówionych towarów jest równa lub wyższa niż 300 zł.
 6. Koszty dostarczenia zamówionego towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są stałe, niezależnie od liczby zamówionych towarów oraz wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 7. W przypadku, gdy zamówiony towar ma być dostarczony poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, koszty dostarczenia zamówionego towaru ponoszą
  1) Klient – w przypadku, gdy łączna cena zamówionych towarów jest niższa niż 800 zł;
  2) INDIGOgroup ? w przypadku, gdy łączna cena zamówionych towarów jest równa lub wyższa niż 800 zł.
 8. Koszty dostarczenia zamówionego towaru poza granice Rzeczypospolitej Polskiej zależą od wybranego przez Klienta kraju doręczenia zamówionego towaru i są wskazane w na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce ?Koszt wysyłki? pod adresem:  www.azure.sklep.pl/dostawa
 9. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego, w przypadku gdy zamówiony towar ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wynosi do 4 dni roboczych licząc od dnia:
  1) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności gotówką przy odbiorze zamówionego towaru ? od dnia wysłania przez Sklep internetowy do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji,
  2) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatność kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej ? od dnia otrzymania przez INDIGOgroup potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności,
  3) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności Kartą Podarunkową ? od dnia otrzymania przez INDIGOgroup potwierdzenia aktualnej wartości nominalnej Karty Podarunkowej i ustalenia, że wystarcza ona na pokrycie ceny zamówionego towaru i kosztów dostarczenia zamówionego towaru lub względnie po rozliczeniu różnicy w innej formie płatności w przypadkach i sposób wskazanych w § 5 punkt 2 niniejszego Regulaminu.
  We wskazanych powyżej przypadkach  do 2 dni roboczych przeznaczonych są na skompletowanie zamówienia i przekazanie przesyłki firmie kurierskiej w celu dostarczenia jej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, a następne do 2 dni roboczych przeznaczonych są na dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 10. Towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego, który ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zostanie skompletowany przez NDIGOgroup i przekazany firmie kurierskiej w celu dostarczenia przesyłki na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu w ciągi 2 dni roboczych licząc od dnia:
  1) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatność kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej ? od dnia otrzymania przez INDIGOgroup potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności,
  2) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności Kartą Podarunkową ? od dnia otrzymania przez INDIGOgroup potwierdzenia aktualnej wartości nominalnej Karty Podarunkowej i ustalenia, że wystarcza ona na pokrycie ceny zamówionego towaru i kosztów dostarczenia zamówionego towaru lub względnie po rozliczeniu różnicy w innej formie płatności w przypadkach i sposób wskazanych w § 5 punkt 3 niniejszego Regulaminu.
 11. Do czasu realizacji zamówienia, które ma być dostarczone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy wliczyć czas, w którym firma kurierska powinna dostarczyć zamówiony towar na adres wskazany podczas składania zamówienia. Czas ten różni się w zależności od wybranego przez Klienta kraju doręczenia zamówionego towaru i jest wskazany w tabeli na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce ?Koszt przesyłki? pod adresem: www.azure.sklep.pl/dostawa
 12. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane wraz z wystawioną przez INDIGOgroup fakturą lub paragonem fiskalnym obejmującym przedmiot zamówienia, z tym wyjątkiem, że przy wydaniu Karty Podarunkowej nabywanej w Sklepie internetowym Klient otrzyma od INDIGOgroup niefiskalny wydruk, jako potwierdzenie dokonania wpłaty środków pieniężnych, niestanowiący paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od umowy informując INDIGOgroup o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład poprzez wysłanie za pośrednictwem Sklepu internetowego formularza “zwrotu” dostępnego pod adresem: https://azure.sklep.pl/formularz-zwrotu, lub wysłanie pisma pocztą na adres: INDIGOgroup, ul. Kościelna 44, 98-200 Sieradz, z dopiskiem ?Zwrot? lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@azure.sklep.pl lub biuro@indigogroup.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim INDIGOgroup przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował INDIGOgroup o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: INDIGOgroup, ul. Kościelna 44, 98-200 Sieradz, z dopiskiem ?Zwrot?.
 7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy INDIGOgroup niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy oraz z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w punkcie 12 poniżej.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez INDIGOgroup przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 10. NDIGOgroup zwraca płatności otrzymane od Konsumenta w chwili otrzymania towaru z powrotem.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. W przypadku odstąpienia od umowy o Kartę Podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego, w sytuacji, w której Karta Podarunkowa została wykorzystana w całości lub części do momentu, w którym termin do odstąpienia od umowy upłynął, INDIGOgroup nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi kwoty stanowiącej równowartość wartości Karty Podarunkowej, która została zrealizowana. Odstępując od umowy o Kartę Podarunkową Klient zobowiązuje się, że do czasu odesłania Karty Podarunkowej Klient nie skorzysta z Karty Podarunkowej. W razie gdyby w okresie między złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy o Kartę Podarunkową a zwrotem Karty Podarunkowej INDIGOgroup Konsument zrealizował Kartę Podarunkową, INDIGOgroup będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Konsumentowi kwoty zapłaconej za wydanie Karty Podarunkowej w zakresie, w jakim Konsument wykorzystał nominalną wartość Karty Podarunkowej. Szczegółowe informacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy o Kartę Podarunkową, sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy o Kartę Podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego wraz z pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy i wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wskazane zostały w regulaminie Karty podarunkowej oraz załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2 do Regulaminu Karty Podarunkowej dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce ?Karta Podarunkowa? pod adresem: https://azure.sklep.pl/regulamin-kart-podarunkowych.
 13. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 8 Wymiana towaru na inny

 1. Konsument może wymienić otrzymany produkt na inny w terminie 14 din od daty otrzymania, informując Sklep AZURE o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład poprzez wysłanie za pośrednictwem Sklepu internetowego formularza “wymiany” dostępnego pod adresem: https://azure.sklep.pl/formularz-wymiany/, lub wysłanie pisma pocztą na adres: INDIGOgroup, ul. Kościelna 44, 98-200 Sieradz, z dopiskiem ?Wymiana – Azure? lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@azure.sklep.pl lub biuro@indigogroup.pl.
 2. Wypełniając formularz należy wypełnić wszystkie wymagane pola niezbędne do dokonania wymiany
 3. Jeżeli wartość zwracanego produktu jest niższa niż nowego, różnicę pokrywa kupujący przed dokonaniem wymiany lub w sposób wskazany w formularzu
 4. Jeżeli wartość zwracanego produktu jest wyższa od nowego, Nadwyżka zostanie zwrócona kupującemu na wskazany rachunek bankowy.
 5. Przed wypełnieniem formularza wymiany, należy potwierdzić dostępność nowego produktu telefonicznie: 609 801 612 lub mailowo: bok@azure.sklep.pl

§ 9 Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. INDIGOgroup jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. INDIGOgroup ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje na piśmie można składać bezpośrednio w Salonie w godzinach jego otwarcia lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Biura Obsługi Klienta INDIGOgroup: INDIGOgroup, ul. Kościelna 44, 98-200 Sieradz, z dopiskiem ?Reklamacja?.
 3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć INDIGOgroup dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.
 4. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce ?Zgłoszenie reklamacyjne? pod adresem: https://azure.sklep.pl/formularz-reklamacyjny/. Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar do miejsca wskazanego w § 9 punkt 2 niniejszego Regulaminu.
 6. INDIGOgroup rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 7. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać:
  1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@azure.sklep.pl
  2) telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta: +48 609-801-612, +48 605-245-538, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
 8. Reklamacja dotycząca usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia albo rezerwacji oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia albo rezerwacji, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez INDIGOgroup. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 9. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, INDIGOgroup zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 10. Warunki reklamacji
  1) obuwie brudne, zużyte, zaniedbane, mokre, niekonserwowane lub niewłaściwie konserwowane – nie podlega reklamacji
  2) obuwie z podszewką skórzaną lub bez podszewki – może farbować i nie jest to wada
  3) uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia (np. zelówek, fleków, wyściółek) oraz uszkodzenia mechaniczne (zamków, sprzączek, podeszew) – nie podlegają reklamacji.

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a INDIGOgroup,
  2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 3. W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek ? w zależności od rodzaju postępowania – wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Dla ułatwienia, w sekretariacie każdego polubownego sądu konsumenckiego, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępne są formularze wniosków.
 4. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 5. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 6. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a INDIGOgroup, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
 7. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego: www.konsument.gov.pl.

§ 11 Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Nawslettera udostępnianego przez Sklep internetowy. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji, zamówienia lub w formularzu rezerwacji oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów INDIGOgroup, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez INDIGOgroup. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
 3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link rezygnacji w stopce każdego Newslettera.

§ 12 Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji towarów są przetwarzane przez INDIGO Grzegorz Siemiński z siedzibą w Sieradzu, przy ulicy Kościelnej 44, NIP: 8271245947, REGON:730265360, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem ewidencyjnym: 013840/09, która jest administratorem danych osobowych.
 2. Niezbędnym elementem procedury rejestracji, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji towaru jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji towaru, ich realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.
 3. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji towaru.
 5. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów, tj. DPD Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie i Poczty Polskiej S.A.. W przypadku, gdy zapłata za zamówiony towar jest dokonywana z góry, dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji, o którym mowa w § 5 punkt 6 niniejszego Regulaminu. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu powinien skontaktować się z INDIGOgroup na adres: INDIGOgroup, ul. Kościelna 44, 98-200 Sieradz,  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@azure.sklep.pl lub biuro@indigogroup.pl .
 7. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z INDIGOgroup w sposób wskazany w punkcie 6 powyżej.
 8. INDIGOgroup, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 9. INDIGOgroup wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu, w tym podstrony ?Sklep online? i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 10. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu, w tym podstrony ?Sklep online? przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.
 11. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
 12. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, w tym z podstrony ?Sklep online? będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu, w tym podstrony ?Sklep online?.
 13. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce ?Polityka prywatności? pod adresem: www.azure.sklep.pl/polityka-prywatności.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
 2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem: www.azure.sklep.pl, odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)
 3. INDIGOgroup honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz  ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce ?Regulamin? pod adresem: www.azure.sklep.pl/regulamin-sklepu-azure-24-pl, w siedzibie INDIGOgroup oraz w Salonach. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy.
 5. INDIGOgroup zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego www.azure.sklep.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego: www.azure.sklep.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o  zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy INDIGOgroup – w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu ? o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta w sposób wskazany w § 2 punkt 9 niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia i rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji przez Klienta.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).
 8. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi  załącznik nr 2 do Regulaminu.
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

Załącznik nr 1
POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy
  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,
  2) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,
  3) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części ? w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,
  4) zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług.
  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować INDIGOgroup o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Powiadomienie może być wysłane pocztą na adres: INDIGOgroup ul. Kościelna 44, 98-200 Sieradz, lub adres poczty elektronicznej (adres e-mail): biuro@indigogroup.pl lub bok@azure.sklep.pl z dopiskiem ?Zwrot?. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Skutki odstąpienia od umowy
  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. INDIGOgroup zwraca płatności otrzymane od Konsumenta w chwili otrzymania towaru z powrotem. Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres: INDIGOgroup ul. Kościelna 44, 98-200 Sieradz z dopiskiem ?Zwrot?. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.