REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 roku
 
1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.
2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez przez INDIGO Grzegorz Siemiński z siedzibą w Sieradzu, przy ulicy Kościelnej 44, NIP: 8271245947, REGON:730265360, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem ewidencyjnym: 013840/09 Dane kontaktowe:
1) adres pocztowy do korespondencji: INDIGOgroup, ul. Kościelna 44, 98-200 Sieradz
2) adres poczty elektronicznej: biuro@indigogroup.pl, bok@azure.sklep.pl
3) numery telefonów do Biura Obsługi Klienta: +48 609-801-612, +48 605-245-538, Biuro Obsługi Klienta czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez INDIGOgroup informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej ?Newsletterem?. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
4. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów INDIGOgroup, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach, informacje o otwarciu nowych Salonów oraz inne wiadomości dotyczące INDIGOgroup oraz oferowanych przez nią produktów, w tym opinie, materiały prasowe, linki do stron zaprzyjaźnionych z INDIGOgroup.
5. Newsletter wysyłany jest nie rzadziej niż co siedem dni.
6. Każdy Newsletter zawiera:
a) informację o INDIGOgroup z siedzibą w Sieradzu jako nadawcy Newslettera,
b) wypełnione pole ?Temat? określające treść Newslettera,
c) informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.
7. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
8. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.azure.sklep.pl lub https://azure.sklep.pl/czytaj/newsletter-24.html:
a) podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,
b) wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
c) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
d) naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk ?Zapisz się?,
e) kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez Sklep internetowy wiadomości elektronicznej o tytule ?Potwierdzenie newslettera?.
9. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.
10. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Podanie w formularzu innych danych osobowych nie jest konieczne i leży w sferze uznania Użytkownika, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody Użytkownika. Dane te służą do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Newslettera do jego potrzeb.
11. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter jest INDIGO Grzegorz Siemiński z siedzibą w Sieradzu, przy ulicy Kościelnej 44, NIP: 8271245947, REGON:730265360, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem ewidencyjnym: 013840/09.
12. INDIGOgroup przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). INDIGOgroup, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
13. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
14. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.
15. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link rezygnacji w stopce każdego Newslettera.
16. W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.
17. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać: a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@indigogroup.pl, bok@azure.sklep.pl b) telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta: +48 609-801-612, +48 605-245-538, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
18. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (adres email) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter, a także preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez INDIGOgroup. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, INDIGOgroup zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
19. INDIGOgroup zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu poinformujemy Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej: www.azure.sklep.pl lub https://azure.sklep.pl/czytaj/newsletter-24.html wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie wiadomości za pośrednictwem Newslettera na adres e-mail podany podczas rejestracji. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
20. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
21. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem: https://azure.sklep.pl/czytaj/newsletter-24.html w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi Newsletter następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach rejestracji treści zawartej umowy.