ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY PODARUNKOWEJ

Kartę podarunkową AZURE można zakupić wyłącznie w Sklepie internetowym. Karta podarunkowa AZURE jest kartą akceptowaną we wszystkich sklepach należących do grupy INDIGOgroup z wyłączeniem sklepów Allegro. Karta może być zrealizowania w dogodnym terminie, nie dłuższym niż termin ważności karty. Termin ważności karty to 12 miesięcy od daty jej aktywacji, czyli zakupu karty i zasilenia jej wybraną przez Ciebie kwotą. Karta podarunkowa AZURE może być używana wielokrotnie, przez okres 12 miesięcy, do chwili wykorzystania wszystkich środków dostępnych na karcie. Karta podarunkowa AZURE jest bonem towarowym na okaziciela. Kartę możesz wręczyć osobie, która staje się jej pełnoprawnym posiadaczem. Ryzyko utraty karty podarunkowej AZURE przechodzi na posiadacza karty z chwilą wydania i aktywacji karty. Firma INDIGOgroup nie odpowiada za utratę, zagubienie oraz zniszczenie karty.

ZWROT KARTY

Nie ma możliwości zwrotu karty podarunkowej

AZURE. ZWROT PRODUKTU ZAKUPIONEGO ZE ŚRODKÓW Z KARTY

Masz prawo zwrotu rzeczy zakupionej ze środków z karty podarunkowej w terminie 14 dni od daty zakupu. W sytuacji, gdy zwracany towar był zakupiony ze środków z karty podarunkowej, zwrot kwoty nastąpi na kartę podarunkową w adekwatnej wysokości do wydanych środków. W sytuacji, gdy nie posiadasz karty podarunkowej z której dokonałeś zakupu, zwrot kwoty za zwracany produkt zostanie przekazany na nową kartę podarunkową.

UTRATA/BLOKOWANIE KARTY PODARUNKOWEJ

Jeżeli z jakiegoś powodu utracisz swoją kartę podarunkową, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@azure.sklep.pl lub biuro@indigogroup.pl lub telefonicznie pod numerami telefonów Biura Obsługi Klienta: +48 609-801-612, +48 605-245-538 Blokowanie karty ma na celu uniknięcie nadużyć oraz zabezpieczenie środków jakie pozostały na Twojej karcie.

ODZYSKANIE KARTY PODARUNKOWEJ

Odblokowanie karty podarunkowej możliwe jest Biurze Obsługi Klienta. W tym celu niezbędne będzie posiadane unikalnego numeru karty podarunkowej. Środki z odblokowanej karty zostaną Ci przekazane w postaci nowej karty podarunkowej AZURE.


REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ AZURE

obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 roku

I. DEFINICJE

1. Terminy pisane wielką literą w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

1) Wydawca – INDIGO group z siedzibą w Sieradzu, przy ulicy Kościelnej 44, NIP: 8271245947, REGON:730265360, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem ewidencyjnym: 013840/09;

2) Salon – sklep firmowy lub Punkt Odbioru Towaru prowadzony przez INDIGOgroup znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym oferowane są przez INDIGOgroup towary do bieżącej sprzedaży lub odbioru. Lista Salonów jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.azure-24.pl/kontakt;

3) Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez INDIGOgroup dostępny na stronie internetowej pod adresem www.azure.sklep.pl;

4) Karta Podarunkowa AZURE – bon towarowy na okaziciela w formie karty, wydany przez Wydawcę i dostępny w Salonach oraz w Sklepie Internetowym, uprawniający Użytkownika do zakupu Towaru w Salonach lub w Sklepie Internetowym do maksymalnej kwoty odpowiadającej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej AZURE;

5) Nabywca – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej;

6) Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej przedstawiający ją do realizacji w Salonie lub w Sklepie Internetowym;

7) Towar – przedmiot lub przedmioty oferowane przez Wydawcę do bieżącej sprzedaży w Salonach oraz w Sklepie Internetowym;

8) Regulamin – regulamin Karty Podarunkowej dostępny na stronie internetowej: https://azure.sklep.pl/czytaj/kartypodarunkowe-25.html, w Salonach oraz w Sklepie Internetowym.

9) Bon Wartościowy AZURE – bon towarowy na okaziciela w formie papierowej o wartości nominalnej oraz terminie ważności wskazanych na bonie towarowym lub określający wysokość przyznanego przez Wydawcę rabatu oraz termin ważności bonu towarowego, wydany przez Wydawcę, uprawniający Użytkownika do nabycia Towaru w Salonach lub w Sklepie Internetowym oraz uregulowania ceny Towaru lub jej części w kwocie odpowiadającej wartości nominalnej Bonu Wartościowego lub w kwocie odpowiadającej wartości przyznanego rabatu;

2. Określenia użyte zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej mogą oznaczać, w zależności od kontekstu, także odpowiednio liczbę mnogą i liczbę pojedynczą.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady wydawania, aktywacji i realizacji Kart Podarunkowych.

2. Karta Podarunkowa może być zrealizowana w Salonie oraz w Sklepie Internetowym w celu zakupu Towarów.

3. Karta Podarunkowa może być realizowana wielokrotnie do momentu wykorzystania początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej lub upływu terminu ważności Karty Podarunkowej.

4. Wydawca zastrzega sobie uprawnienie do wydawania Kart Podarunkowych obejmujących Produkty lub grupy produktowe wskazane przez Wydawcę spośród Towaru lub możliwych do realizacji w Salonie lub Salonach wskazanych przez Wydawcę lub w Sklepie Internetowym, co powoduje, że taka Karta Podarunkowa będzie mogła zostać zrealizowana wyłącznie w zakresie tych produktów lub grup produktowych, które zostały wskazane przez Wydawcę, lub wyłącznie w tym Salonie lub Salonach, lub w Sklepie Internetowym, które zostały wskazane przez Wydawcę.

5. Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jej Aktywacji. Okres ważności Karty Podarunkowej wskazany jest na rewersie Karty Podarunkowej AZURE, lub na wydruku niefiskalnym otrzymywanym od Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej

6. Korzystanie z Karty Podarunkowej jest możliwe wyłącznie po Aktywacji i w okresie ważności Karty Podarunkowej, a z upływem okresu ważności Karty Podarunkowej prawo to wygasa. Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługują względem Wydawcy roszczenia o zwrot aktualnej wartości nominalnej Karty Podarunkowej niezrealizowanej do momentu upływu okresu ważności Karty Podarunkowej.

7. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części.

8. Doładowanie Karty Podarunkowej przez Użytkownika (zwiększenie jej wartości) nie jest możliwe.

9. Wydawca jest odpowiedzialny dostarczyć Nabywcy Kartę Podarunkową wolną od wad fizycznych i prawnych. Wydawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

III. WYDANIE I AKTYWACJA KARTY PODARUNKOWEJ

1. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w złotych polskich w kwocie równej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej wybranej przez Nabywcę.

2. Karta Podarunkowa jest dostępna w następujących początkowych wartościach nominalnych: 50,00 zł; 100,00; 200,00 zł; 300,00 zł; 400,00 zł; 500,00 zł; 600,00 zł; 700,00 zł; 800,00 zł; 900,00 zł; 1.000,00 zł; 1.100,00 zł; 1.200,00 zł; 1.300,00 zł; 1.400,00 zł lub 1.500,00 zł.

3. Zapłata za Kartę Podarunkową może nastąpić za pomocą każdego środka płatniczego akceptowanego przez Wydawcę w Sklepie Internetowym. Akceptowane przez Wydawcę sposoby i terminy płatności za zamówioną w Sklepie Internetowym Kartę Podarunkową zostały wskazane w regulaminie Sklepu Internetowego.

4. W przypadku nabycia Karty Podarunkowej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Nabywca, oprócz zobowiązania do przekazania Wydawcy środków pieniężnych wskazanych w Punkcie III.1 Regulaminu, może również zostać obciążony kosztami dostarczenia zamówionej Karty Podarunkowej w przypadkach, w terminie oraz w wysokości wskazanych Nabywcy w regulaminie Sklepu Internetowego.

5. Płatność za Kartę Podarunkową nie może być dokonana przy użyciu innej Karty Podarunkowej oraz innych bonów wartościowych INDIGOgroup

6. Wydawca zobowiązuje się do wydania Nabywcy Karty Podarunkowej oraz do przyjmowania Karty Podarunkowej do realizacji w Sklepie Internetowym po spełnieniu warunków opisanych w Regulaminie.

7. Wydanie Nabywcy Karty Podarunkowej następuje w terminie oraz sposób wskazany w regulaminie Sklepu Internetowego – w przypadku nabycia Karty Podarunkowej za pośrednictwem Sklepu Internetowego z tym zastrzeżeniem jednak, że w przypadku wybrania opcji płatności elektronicznej kartą kredytową lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej (płatność z góry) wydanie nastąpi po otrzymaniu przez Wydawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

8. Przy wydaniu Karty Podarunkowej Nabywca otrzyma od Wydawcy niefiskalny wydruk z kasy, jako potwierdzenie dokonania wpłaty środków pieniężnych, niestanowiący paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

9. Wydawca aktywuje Kartę Podarunkową: 1) w przypadku Karty Podarunkowej nabywanej za pośrednictwem Sklepu Internetowego przy wyborze sposobu płatności: ?gotówką przy odbiorze zamówionego towaru? – bezpośrednio przed przekazaniem Karty Podarunkowej przedsiębiorstwu kurierskiemu celem dostarczenia na wskazany przez Nabywcę adres w terminie wskazanym w regulaminie Sklepu Internetowego. 3) w przypadku Karty Podarunkowej nabywanej za pośrednictwem Sklepu Internetowego przy wyborze sposobu płatności elektronicznej kartą kredytową lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej (płatność z góry), po otrzymaniu przez Wydawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności i bezpośrednio przed przekazaniem Karty Podarunkowej przedsiębiorstwu kurierskiemu celem dostarczenia na wskazany przez Nabywcę adres w terminie wskazanym w regulaminie Sklepu Internetowego.

10. Karta Podarunkowa wyposażona jest w unikalny numer, będący jednocześnie kodem używanym podczas płatności Kartą Podarunkową.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY PODARUNKOWEJ

1. Do realizacji będzie przyjmowana wyłącznie Karta Podarunkowa, która jest aktywna, ważna i nieuszkodzona, a także posiada wszystkie zabezpieczenia chroniące ją przed sfałszowaniem.

2. W przypadku transakcji dokonywanej przy użyciu Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym Użytkownik autoryzuje transakcję unikalnym numerem Karty (kodem)

3. Realizując Kartę Podarunkową, Użytkownik może żądać wyłącznie tego Towaru, który jest aktualnie dostępny w Sklepie Internetowym z zastrzeżeniem Punktu II.3 Regulaminu.

4. Aktualną wartością nominalną Karty Podarunkowej jest początkowa wartość nominalna Karty Podarunkowej pomniejszona o wartość Towaru zakupionego przez Użytkownika przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej.

5. Użytkownik może w każdym czasie sprawdzić okres ważności, aktualną wartość nominalną oraz informacje dotyczące zakresu możliwości korzystania z Karty Podarunkowej Sklepie internetowym kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@azure.sklep.pl lub biuro@indigogroup.pl lub telefonicznie pod numerami telefonów: +48 609-801-612, +48 605-245-538

6. Wydawca ma prawo odmówić realizacji transakcji z wykorzystaniem Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:

1) upływu okresu ważności Karty Podarunkowej;
2) gdy aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej wynosi 0,00 złotych;
3) uszkodzenia Karty Podarunkowej w sposób uniemożliwiający odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej – Wydawca ma obowiązek przeprowadzić co najmniej dwie próby odczytania Karty Podarunkowej;
4) skutecznego zastrzeżenia Karty Podarunkowej;
5) Sklepie Internetowym wystąpiła awaria uniemożliwiająca odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej lub przeprowadzenie transakcji przy użyciu Karty Podarunkowej – w czasie trwania takiej awarii lub w czasie trwania czynności, mających na celu przywrócenie możliwości odczytania danych na Karcie Podarunkowej lub przywrócenie możliwości przeprowadzenia transakcji.
6) W przypadku utraty lub zniszczenia Karty Podarunkowej Użytkownik może dokonać jej zastrzeżenia kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@azure.sklep.pl lub biuro@indigogroup.pl lub telefonicznie pod numerami telefonów: +48 609-801-612, +48 605-245-538. Wydawca unieważnia zastrzeżoną Kartę Podarunkową wyłącznie w przypadku, gdy Karta Podarunkowa nie została zrealizowana w całości do momentu jej skutecznego zastrzeżenia. W przypadku skutecznego zastrzeżenia Karty Podarunkowej Wydawca – na żądanie Użytkownika dysponującego kodem Karty – wydaje nową Kartę Podarunkową zgodnie z zasadami wskazanymi w Punkcie IV. oraz Punkcie III. Regulaminu. Do nowej Karty Podarunkowej zostanie przypisany dwunastomiesięczny okres ważności oraz wartość nominalna Karty Podarunkowej – aktualna na moment zastrzeżenia Karty Podarunkowej.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYDAWCY

1. Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty Podarunkowej przechodzi na Nabywcę z chwilą wydania mu Karty Podarunkowej.

2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Karty Podarunkowej niezgodnie z Regulaminem lub z przeznaczeniem Karty Podarunkowej.

3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Użytkownika osobom trzecim danych dostępowych do konta Karty Podarunkowej, jak również nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, którym Użytkownik udostępnił dane lub dostęp do konta.

4. Karta Podarunkowa nie może zostać zablokowana lub zastrzeżona za wyjątkiem przypadków wskazanych w Regulaminie.

5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację Karty Podarunkowej przez osobę nieuprawnioną (w szczególności osobę, która bezprawnie weszła w posiadanie Karty Podarunkowej).

6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Kartę Podarunkową, która została utracona (w tym zniszczona lub skradziona) lub uszkodzona po jej wydaniu Nabywcy, z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy, chyba że Karta Podarunkowa została zastrzeżona zgodnie z Punktem IV.7 Regulaminu. W takim przypadku Wydawca unieważnia zastrzeżoną Kartę Podarunkową i wydaje nową Kartę Podarunkową zgodnie z zasadami wskazanymi w Punkcie IV. Regulaminu.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje związane z Kartą Podarunkową będą rozpatrywane indywidualnie przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia u Wydawcy pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

2. Reklamacje na piśmie można składać bezpośrednio w kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@azure.sklep.pl lub biuro@indigogroup.pl. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, gdy Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę wydania Karty Podarunkowej, numer Karty Podarunkowej, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Użytkownika, a także wskazanie przez Użytkownika, preferowanego przez Użytkownika sposobu poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć Wydawcy, na koszt Wydawcy, reklamowaną Kartę Podarunkową oraz dowód jej zakupu, np.: wydruk potwierdzający nabycie Karty Podarunkowej, wydruk z karty płatniczej z której zapłacono za Kartę Podarunkową lub inny dowód.

3. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem: https://azure-24.pl/formularz-reklamacyjny/ Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Użytkownik nie musi korzystać, ani się nim kierować.

4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Nabywca zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

5. Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Nabywcy i Użytkownika z tytułu wad lub niezgodności Towaru z umową.

VII. ZWROT KARTY PODARUNKOWEJ I ZWROT TOWARU

1. Nabywca, który zawarł umowę o Kartę Podarunkową za pośrednictwem Sklepu Internetowego, może odstąpić od umowy o Kartę Podarunkową bez podawania przyczyny odstąpienia w terminie 14 dni od wydania Karty Podarunkowej przez złożenie Wydawcy stosownego oświadczenia o odstąpieniu. W sytuacji, w której Karta Podarunkowa została wykorzystana w całości lub części do momentu, w którym termin do odstąpienia od niniejszej umowy upłynął, Wydawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy kwoty stanowiącej równowartość wartości Karty Podarunkowej, która została zrealizowana. Odstępując od umowy o Kartę Podarunkową Nabywca zobowiązuje się, że do czasu odesłania Karty Podarunkowej Nabywca nie skorzysta z Karty Podarunkowej. W razie gdyby w okresie między złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy o Kartę Podarunkową a odesłaniem Karty Podarunkowej Nabywca zrealizował Kartę Podarunkową, Wydawca będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Nabywcy kwoty zapłaconej za wydanie Karty Podarunkowej w zakresie, w jakim Nabywca wykorzystał nominalną wartość Karty Podarunkowej. Odstąpienie od umowy o Kartę Podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz jej zwrot podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta oraz regulaminu Sklepu Internetowego. Informacje dotyczące sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy o Kartę Podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego wraz ze wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu oraz kosztów zwrotnego dostarczenia Karty Podarunkowej w przypadku odstąpienia od takiej umowy, wskazane zostały w Załączniku nr 2 w regulaminie Sklepu Internetowego.

2. Karta Podarunkowa podlega wymianie, naprawie, roszczeniu o obniżeniu ceny lub zwrotowi w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Karty Podarunkowej w zakresie ujawnienia się wady Karty Podarunkowej w rozumieniu i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

3. W przypadku odstąpienia od umowy o Kartę Podarunkową oraz zwrotu Karty Podarunkowej lub odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru i zwrotu Towaru lub obniżenia ceny Towaru nabytego w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem Karty Podarunkowej, zwrot ceny Karty Podarunkowej lub Towaru lub części ceny Karty Podarunkowej lub Towaru w związku z jej obniżeniem tejże ceny lub zwrot wartości kosztów dostarczenia zamówionej Karty Podarunkowej lub Towaru nastąpi przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca, chyba że zgodzi się on wyraźnie na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami- w tych kwotach, które były uiszczone za Kartę Podarunkową lub Towar danym sposobem zapłaty.

4. W przypadkach wskazanych w Punkcie VII.2 i VII 3 (za wyjątkiem, gdy Nabywca skorzystał z prawa odstąpienia od umowy o Kartę Podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego) – w sytuacji, gdy zwrot w całości lub części dokonywany jest na Kartę Podarunkową – Wydawca zwraca na Kartę Podarunkową kwotę odpowiadającą cenie zwróconego Towaru lub części ceny Towaru, o którą obniżono pierwotną cenę Towaru, lub zwraca wartość kosztów dostarczenia zamówionego Towaru w przypadku, gdy Karta Podarunkowa nie została zrealizowana w całości albo wyda Użytkownikowi nową Kartę Podarunkową o wartości odpowiadającej cenie zwróconego Towaru lub części ceny Towaru, o którą obniżono pierwotną cenę Towaru, lub wartości odpowiadającej kosztom dostarczenia zamówionego Towaru w sytuacji, w której doszło do całkowitej realizacji Karty Podarunkowej. Wydanie nowej Karty Podarunkowej nastąpi wedle wyboru Użytkownika w sposób wskazany w Punkcie III Regulaminu. W przypadku zwrotu Użytkownikowi środków pieniężnych na Kartę Podarunkową jej okres ważności zostaje przedłużony o kolejne 12 miesięcy. W przypadku wydania nowej Karty Podarunkowej do Karty Podarunkowej przypisany zostanie okres ważności 12 miesięcy. W sytuacji, w której zwrotem nie są objęte wszystkie Towary nabyte przy użyciu Karty Podarunkowej, wówczas Użytkownik może wskazać Wydawcy sposób zwrotu ceny Towaru, jednak uprawnienie to przysługuje wyłącznie w ramach kwot, które były uiszczone danym sposobem zapłaty.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nabycie lub realizacja Karty Podarunkowej są jednoznaczne z akceptacją doręczonego przed zawarciem umowy Regulaminu.

2. Nabywca Karty Podarunkowej jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, któremu przekazuje Kartę Podarunkową o treści niniejszego Regulaminu.

3. Karty Podarunkowe pozyskane z jakiegokolwiek nielegalnego źródła lub w nielegalny sposób są nieważne i nie uprawniają do zakupu Towaru.

4. Karta Podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, a w szczególności nie jest kartą kredytową, debetową, bankomatową ani kartą płatniczą.

5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela, oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

6. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie w siedzibie Wydawcy, na stronie internetowej pod adresem; https://azure-24.pl/regulamin-kart-podarunkowych/ oraz w Sklepie Internetowym. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej oraz w Sklepie Internetowym w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy o Kartę Podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego następuje przez przesłanie Nabywcy na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie Internetowym treści zawartej umowy. Wydawca przekaże nadto Nabywcy lub Użytkownikowi Regulamin w formie pisemnej na każde jego żądanie przed lub po zawarciu umowy.

7. Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmiany i dacie wejścia w życie zmiany Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej: https://azure-24.pl/regulamin-kart-podarunkowych/, oraz w Sklepie Internetowym wiadomości o zmianie, dacie zmiany i treści zmiany Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku i obowiązuje w odniesieniu do Kart Podarunkowych aktywowanych w i po tej dacie. W przypadku zmiany Regulaminu – nowy regulamin zastąpi niniejszy Regulamin, z tym jednakże zastrzeżeniem, że Regulamin z dnia 25 grudnia 2014 roku pozostanie w mocy w odniesieniu do Kart Podarunkowych aktywowanych na jego podstawie przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu. W odniesieniu do Kart Podarunkowych aktywowanych przed dniem 25 grudnia 2014 roku uprawnienia Użytkowników będą realizowane w oparciu o regulamin obowiązujący w chwili aktywacji Karty Podarunkowej, w związku z którą Użytkownik realizuje uprawnienia.

9. Wydawca zastrzega sobie prawo zakończenia programu Kart Podarunkowych w każdym czasie bez podania przyczyny. O zakończeniu programu Kart Podarunkowych Użytkownicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, w sposób określony w Punkcie VIII.7. Użytkownicy Kart Podarunkowych nabytych do dnia zakończenia programu będą mogli realizować je na dotychczasowych warunkach.

10. Użytkownik posiadający status konsumenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Wydawcą;,
2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

11. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

12. W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej ? w zależności od rodzaju postępowania – wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Nie jest wymagany szczególny formularz wniosku, z którego należy skorzystać. We wniosku powinno się szczegółowo opisać sprawę i zawrzeć wymagane elementy takie jak: dane obu stron, przedmiot sporu, żądania, a także dołączyć kserokopie pism zgromadzonych w sprawie. Dla ułatwienia, w sekretariacie każdego polubownego sądu konsumenckiego, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępne są formularze wniosku o mediację oraz wniosku o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim.

13. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

14. Użytkownik posiadający status konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Wydawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

15. Komunikacja Nabywcy i Użytkownika z Wydawcą winna odbywać się w następujący sposób:

1) w formie pisemnej na adres pocztowy Wydawcy: INDIGOgroup, ul. Kościelna 44, 98-200 Sieradz
2) telefonicznie, Biuro Obsługi Klienta czynne pn-pt 9.00 – 17.00, tel.: +48 609-801-612, +48 605-245-538;
3) w formie komunikacji wysłanej pocztą elektroniczną na adres: bok@azure.sklep.pl lub biuro@indigogroup.pl


Załącznik nr 1 POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,
2) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,
3) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części ? w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,
4) zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować INDIGOgroup o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Powiadomienie może być wysłane pocztą na adres: INDIGOgroup ul. Kościelna 44, 98-200 Sieradz, lub adres poczty elektronicznej (adres e-mail): biuro@indigogroup.pl lub bok@azure.sklep.pl, z dopiskiem ?Zwrot?.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

INDIGOgroup zwraca płatności otrzymane od Konsumenta w chwili otrzymania towaru z powrotem.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres: INDIGOgroup ul. Kościelna 44, 98-200 Sieradz z dopiskiem ?Zwrot?.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.